Följ Cale Access AB Follow Cale Group
Allmän Cale information
Kontakta oss gärna om du saknar något.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Kundnöjdhet

Hur kunder upplever kvaliteten i våra produkter och tjänster är viktigt för Cale. Våra kunder ska vara nöjda med kvaliteten i våra produkter och tjänster, hur våra lösningar fungerar enskilt och tillsammans samt anse kvalitén tillhöra toppskiktet på marknaden. Våra kunder ska även känna att vi erbjuder de modernaste och mest innovativa lösningar marknaden har att erbjuda, att vi håller vad vi lovar samt vara nöjda med den kunskap som vi innehar inom vårt affärsområde.

Medarbetares nöjdhet

Vi värnar om hur alla medarbetare upplever kvaliteten och innovationen i det Cale erbjuder. Vi ska vara nöjda med kvaliteten i det vi tar fram och är med att leverera. Vi ska även känna att det finns tillräckligt med öppenhet och utrymme för kreativitet och kompetensutveckling, för att förbättra kvaliteten i det vi tar fram och öka innovationen i Cale's erbjudanden.

Uppföljning och ständiga förbättringar

Vi strävar ständigt mot att förbättra vår kvalitet och bli mer resurseffektiva i vårt arbete med att leverera rätt sak i rätt tid till rätt mottagare.

Vi följer aktivt upp hur våra kunder, medarbetare och samarbetspartners upplever oss och vår kvalitet, samt upprättar och förnyar kvalitetsmål relaterade till dessa vid behov. Vi identifierar orsaker till avvikelser från våra kvalitetsmål och prioriterar att åtgärda dessa.

Proaktivitet och kvalitetssäkring

För att undvika uppkomst av brister i vår kvalitet arbetar vi systematiskt med att identifiera tänkbara risker, minimera sannolikheten för deras uppkomst och den inverkan som de kan ge på vår kvalitet. Vi kontrollerar alltid att vi förstår kunders, medarbetares och samarbetspartners önskemål rätt samt att det vi levererar till dem överensstämmer med dessa.

För att möta våra kunders och samarbetspartners framtida förväntningar, med bibehållen kvalitet, inhämtar vi regelbundet både teoretisk och praktisk kunskap om trender inom marknaden och närliggande teknikområden.

För att påvisa en tillräcklig kvalitetsledning strävar vi mot att systematiskt jobba med kvalitetsfrågor i enlighet med gällande utgåva av ISO9001.

Cale Groups miljöpolicy

Cale strävar ständigt mot att minska vår miljöpåverkan och följa rådande miljölagstiftningar, såväl som övriga regler och krav, som ställs inom vårt affärsområde och på de marknader där vi agerar.

Våra produkter och tjänster

Våra terminaler och vår hårdvara utvecklas kontinuerligt till att ha en minimal påverkan på miljö och hälsa vid tillverkning, användning och återvinning. Våra produkter ska ha ett minimalt innehåll av och beroende till substanser som kan vara farliga för miljö och hälsa vid utvinning, bearbetning, användning och återvinning.

Vår verksamhet

Vi har tillräcklig framförhållning i vårt behov av leveranser och transporter för att kunna välja rimliga transportsätt med minimal miljöpåverkan.

De tjänster som inte kan utföras på distans har vi tillräcklig kunskap och expertis för att utföra lokalt. Vi använder inte mer förbrukningsmaterial än vad som krävs och strävar kontinuerligt efter nya sätt att ersätta dessa med digitala lösningar.

Efterlevnad av lagar och regler

Vi inhämtar regelbundet kunskap om nya och förändrade regler och förordningar som gäller för våra verksamhetsområden samt miljörelaterade trender inom vårt affärsområde. Vi kontrollerar även regelbundet att vi efterlever gällande lagar och krav.

För att påvisa en tillräcklig miljöledning strävar vi mot att systematiskt jobba med miljöfrågor i enlighet med gällande utgåva av ISO14001.
 
Anton Kaya
VD och Koncernchef
Cale Access AB
Jakob Forswall
Kvalitetschef
Cale Access AB